เข้าสู่หน้าหลัก www.atol.co.th

ช่อง ASTVNEWS1, TAN, SuperEn, Taoka, Esan,
ช่อง เนชั่น, สุวรรณภูมิ, สันติอโศก, 13

Frequency = 11635
Symbol rate = 27500
Polarity = H แกนนอน

ช่อง  3  
Frequency = 03803

Symbol rate = 4551 
Polarity = V แกนตั้ง 

ช่อง 5  
Frequency = 03905

Symbol rate = 6250 
Polarity = V แกนตั้ง 

ช่อง 7
 
Frequency = 03764 (ใช้ค่าเดิม)

Symbol rate = 5900 
Polarity = V แกนตั้ง 

ช่อง 9 MCOT
ความถี่ 03520 / 28125 H ความถี่ล่าสุด วันที่ 15 มค 54ช่อง NBT
 
Frequency = 04122

Symbol rate =4688 
Polarity = V แกนตั้ง 

ช่อง TPBS
 
Frequency = 03985

Symbol rate = 4815 
Polarity = V แกนตั้ง

 

การแก้ไขความถี่ช่อง 3 5 7 9 NBT TPBS เนื่องจากช่องรายการย้ายจากไทยคม 2 ไปไทยคม 5

เครื่องที่มีระบบ OTA จะไม่มีปัญหาจากเหตุการณ์นี้

1. Receiver PSI O2 N
2. Receiver DTV
3. Receiver IPM801, PVR

RECEIVER S-STAR SR-1,SR-2,SR-3,SR-5,SR-ECO

1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ เช่น ช่อง NBT
2. กดปุ่ม Menu ใส่รหัส 1234
3. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Transponder Setting กด Ok
4. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Edit Transponder กด Ok
5. แถบสีอยู่ที่ ช่อง NBT กด Ok
6. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Down Frequency ใส่ตัวเลข 04122
7. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Polarity เลือก V
8. กดเลื่อนแถบสีมาที่ Ok กด Ok
9. กดปุ่ม Exit 3 ครั้ง เพื่อออกจากเมนู
***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***

RECEIVER S-3, S-5, S-7, MTEX

1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ เช่น ช่อง NBT
2. กดปุ่มสีเหลืองที่รีโมท จะปรากฏหน้าต่าง เปลี่ยนค่าช่อง
3. เลื่อนลงมาที่ ความถี่ขาลง ใส่ตัวเลข 04122
4. เลื่อนลงมาที่ แนวการรับ กดปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เลือกเป็น V
5. กดปุ่ม Ok ที่รีโมท เพื่อบันทึก
6. แถบสีอยู่ที่ ตกลง กดปุ่ม Ok อีกครั้ง

***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***

 

DYNASAT MINI, INFOSAT BOX 3, 4, IDEASAT TOP-TEN

1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ เช่น ช่อง NBT
2. กดปุ่ม Ok ที่รีโมท
3. กดปุ่มเลข 4 ที่รีโมท แล้วกดใส่รหัส 8888
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ เช่น ช่อง NBT ใส่ตัวเลข 04122
5. กดเลื่อนแถบสีมาที่ แนวการรับสัญญาณ กดลูกศรซ้าย-ขวา ที่รีโมท เลือก แนวตั้ง (v)
6. กดเลื่อนแถบสีมาที่ บันทึก กด Ok ที่รีโมท
7. กด Exit ที่รีโมท เพื่อออกจากเมนู

***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่า Frequency และ Polarity***

 

 

                                   

 

RECEIVER M-SATTEL ONE-1, LEO-809, LEO-705 .. ทุกรุ่น , MASTERSAT MfixII และเครื่องที่มีเมนูเหมือนในรูป

1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ เช่น ช่อง NBT
2. กดปุ่ม Menu ที่รีโมท
3. เลื่อนแถบสีมาที่ การติดตั้งรายการ กด Ok
4. ใส่รหัส 0000
5. เลื่อนแถบสีมาที่ ปรับแต่งช่องรายการ กด Ok
6. เลื่อนแถบสีมาที่ ความถี่ขาลง ใส่ตัวเลข 04122
7. เลื่อนแถบสีมาที่ แนวการรับ กดลูกศรขวา เปลี่ยนเป็น V
8. กด Ok ที่รีโมท
9. กด Ok อีกครั้ง เพื่อยืนยัน

***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่าความถี่ และ แนวการรับ***

การจูนช่องกล่อง M5 (สีเงิน)
1.เลือกช่องที่ดูไม่ได้ กดเมนู
2.เลื่อนไปที่ช่องเพิ่มใหม่ กด OK
3.เข้าไปเปลี่ยนความถี่ช่องต่างๆ
4.  เปลี่ยนขั้วเป็นแนวตั้ง
5.เข้าค้นหารายการแล้วกด OK
6.กด exit
( กรณีใช้กล่องรุ่น M5B กล่องสีดำ ให้เปลี่ยนขั้วเป็นแนวนอน )

การจูนช่องกล่อง M9
1.เลือกดาวเทียม
2.กดเมนู ใส่รหัส 88888
3.เลื่อนลงมาที่ TP กด OK
4.เลื่อนคำว่า แก้ไข Transponder  กด OK
5.เปลี่ยนค่า TP กด OK
6.เลื่อน Symbol Rate เปลี่ยนค่า กด OK
7.เปลี่ยนขั้วเป็น แนวตั้ง
8. เลื่อนลงมาคำว่าตกลง แล้วกด OK

           

การจูนช่องกล่อง M2
1.เลือกดาวเทียม แล้วเลื่อนช่องที่ดูไม่ได้
2.กดเมนู 8888 แล้วไปที่ Channel
3.เลื่อนคำว่า Add Channel แล้วกด OK
4.ใส่ค่าความถี่และ Symbol Rate
5.เปลี่ยนขั้วเป็น V แล้วไปที่ ค้นหา กด OK
6. ทำอย่างนี้ (ข้อ 1- ข้อ 5 ) ไปทุกช่องที่ไม่มีสัญญาณ

M-4( NEOTION  MPEG4)  
 
1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ เช่น ช่อง NBT  
2. กดปุ่ม เมนู ที่รีโมท และ กดปุ่มเลข 3 ที่รีโมท  
3. กดลูกศรเลื่อนลงมาที่คำว่า ค้นหารายการ กด OK  
4. กดปุ่มสีแดง เลื่อนลูกศรลง ใส่ค่าความถี่ใหม่ เช่น ช่อง NBT ใส่ตัวเลข 04122   
5. กดปุ่มลูกศร เลื่อนลงมาที่หาตามดาวเทียมไทยคม  
6. กดลูกศร ขวา เปลี่ยนให้เป็นหาตามค่า TP กด OK  
7. เมื่อค้นหาเต็ม 100% แถบสีน้ำเงิน กด OK กดออกจากเมนู  

***ทำเช่นเดียวกันกับทุกช่อง โดยแก้ไขเฉพาะค่า Frequency และ Polarity***  

Dynasat Number 1 ( กล่องสีเงิน ) 

1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ เช่น ช่อง NBT  
2. กดปุ่ม Menu ใส่รหัส 8888 
3. กดลูกศรขวา 1 ครั้ง เลือก add program กด OK 
4. ลงมาที่ freq.(TP frequncy ) ใส่ค่าความถี่ใหม่ เช่น ช่อง NBT ใส่ตัวเลข 04122 
5. กด EXIT   

Infosat Tigerbox 

1. กดเมนู เลื่อนลงมาที่การตั้งค่าดาวเทียม   
2. เลื่อนลงมาที่แก้ไข  TP กด OK ลงมาที่แก้ไข TP อีกครั้งแล้วกด OK 
3. เลื่อนหาช่องที่จะเปลี่ยน ถ้าเลือกช่อง NBT กด OK 
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ เช่น ช่อง NBT ใส่ตัวเลข 04122 
5. ลงมาที่ ตกลง กด OK แล้วกด EXIT  

Topfield 

1. เปิดไปช่องที่ต้องการแก้ไข หรือช่องที่ไม่มีภาพ เช่น ช่อง NBT  
2. กด MENU  
3. ลงมาที่ 004 การติดตั้ง กด OK 
4. ใส่ค่าความถี่ใหม่ เช่น ช่อง NBT ใส่ตัวเลข 04122 กด EXIT